2019-20 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ ജാമിഅ മർകസ് തഖസ്സുസ് കോഴ്‌സിലേക്ക് നടന്ന സെലക്ഷന്‍ പരീക്ഷയുടെ വിജയികൾ:-

THQ191002, THQ191003, THQ191004, THQ191005, THQ191006, THQ191007, THQ191008, THQ191009, THQ191010, THQ191012, THQ191013, THQ191014, THQ191018, THQ191019, THQ191020, THQ191023, THQ191025, THQ191031, THQ191034, THQ191039, THQ191041, THQ191043, THQ191044, THQ191046, THQ191047, THQ191049, THQ191050, Spot 1, Spot 2.


ക്ലാസുകള്‍ 15/6/19 ശനി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. 14/6/19 വെള്ളി വെകുന്നേരം 06 മണിക്ക് മുമ്പായി കുല്ലിയ്യ ഓഫീസില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

For More Details:9070 500 423